Verslag van de Algemene Ledenvergadering.

6 maart 2019 0 Door Dorpsbelangen

dinsdag 27 maart 2018

 1. Opening
  Door de voorzitter Dina Pool, met mededelingen over het te organiseren manifest vanuit de gemeente Zuidhorn. Voor alle dorpen in de gemeente Zuidhorn wordt het maken van een Manifest indien wenselijk beschikbaar gesteld.
  De begeleiding zal gedaan worden door Stichting Groninger Dorpen.

  Er waren 26 mensen aanwezig.
  Afmelding: Marjon Klijmij, Enno Kooi, Jaap de Vries en Hein en Tine Nauta

 2. Samenstelling bestuur
  Voorstellen van een nieuw lid; Richard Lamberst.

 3. Vereniging voor Dorpsbelangen
  Jaarverslag: was voor een iedere te lezen in de Dorpsproat

  Financiën:
  Financieel jaarverslag 2017/ begroting 2018
  De 700 euro opbrengst advertenties uit de Dorpsproat gaat als gift naar Stichting Dorpshuis.Per saldo is er meer uit gegaan dan erin is gekomen. Dit valt niet op in het geheel doordat de kas van de Oranjevereniging binnen is gekomen. Extra kosten zijn gemaakt voor de strompelstenen en de Niezijlsterdag. De begroting is niet helemaal sluitend. We teren iets in maar daar is ruimte voor.

  Er wordt ook geld begroot voor het pak van Sinterklaas.
  Gezien de grote reserves kan dorpsbelangen evt. Stichting Spelweek ondersteunen, hetzij eenmalig of meerjarig. Hierover volgt een gesprek met de spelweekcommissie.
  Ook het uitvoeren van ideeën uit het dorp w.b.t een ander project, zou financieel een optie kunnen zijn.
  Er ligt een idee om bordjes op de gevels van huizen te hangen m.b.t de geschiedenis van desbetreffend huis/gebouw.

  Wel is er nodig meer geld te begroten voor GNK i.v.m. de staat van de beplanting op dit moment. De kant van Kommerzijl wordt hierbij niet vergeten. Het idee van het subsidiëren van de Spelweek is wederzijds. Hierover gaan we in gesprek. Deze financiering is verantwoord i.v.m. het algemene belang.

Vragen en opmerkingen:
Voor het dorpsarchief worden steeds meer spullen ingebracht. Idee is om deze op een mooie manier tentoon te stellen.
Hoe zit het met de advertentiekosten van advertenties in de Dorpsproat?
Deze zijn voor dit jaar betaald, maar komen op het financiële verslag van 2018 te staan. De Dorpsproat in kleur laten afdrukken? Er wordt gekeken of dit financieel mogelijk is. De gemeentelijke subsidie (waarderingssubsidie) is structureel omhooggegaan. Het bedrag is 310 euro en onafhankelijk van wat de activiteiten zijn. Het digitaal betalen van contributie wordt steeds meer gedaan.

Verslag kascommissie:
Decharge verleent door Ivonne Poelma en Jorien Steigenga
Benoeming kascommissie: Ivonne Poelma en Marjan Dijkstra

4. Stichting Spelweek
Jaarverslag: verschijnt ter inzage in de eerstvolgende Dorpsproat. Er volgt op de vergadering hiervan mondeling een korte weergave
Begin 2017 was er geen toneeluitvoering georganiseerd, i.v.m. ziekte van een toneelspeelster. De Landelijke Straatspeeldag werd en wordt wederom gehouden. “Winterwonderland” was het thema van de spelweek van 2017. Ondanks de regen was er een goede opkomst en is er door de vele vrijwilligers een mooie week georganiseerd.
Het bestuur is ook aangeschoven voor een overleg bij de Regionale bijeenkomst, die georganiseerd werd door Bart Brand Buis van Stichting Welzijn Gemeente Zuidhorn. Deze wordt een paar keer per jaar gehouden en is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Het thema voor 2018 is “Jungle”.

Financiën: Financieel jaarverslag 2017 Begroting 2018.
Anneke Rozema is gestopt als penningmeester en Johan Visser neemt deze taak van haar over.De bijdrage voor deelname aan de spelweek is voor de kinderen buiten Niezijl iets verhoogd. Dit maakt de drempel voor hen iets hoger.

Verslag kascommissie: de kascontrole heeft op moment van vergadering nog niet plaats gevonden. Als reden hiervan wordt de wisseling van penningmeester genoemd. Hein Nauta en Folkert gaan deze controle binnenkort doen en zullen dit in de Dorpsproat vermelden. Benoeming kascommissie: Folkert Poelma en Jan Smedes

5. Stichting Dorpshuis
Jaarverslag
In maart 2017 is Anita Zuidema verhuist en daarom is Marjon Klijmij de nieuwe secretaris geworden.
Het aantal familiebijeenkomsten en daardoor de huur van de ruimtes van het dorpshuis nemen toe.

Het huis van G. Schriemer aan de Hoofdstraat 107 is i.s.m. de gemeente Zuidhorn in december 2017 door de Stichting gekocht.
De geplande inrichting van het vrijgekomen terrein zal gaan op basis van het plan dat gemaakt is in 2013 en zal de uitstaling van het pand en de omgeving verbeteren.
Ook zal er vergroting plaatsvinden van de gebruiksruimte en uitbreiding van de parkeergelegenheden. Tot de weg is de grond eigendom van de Stichting en wordt ingericht als een parkeerterrein met een besloten karakter, maar is wel openbaar. De rest is eigendom van gemeente en wordt gebuikt voor openbare parkeerplaatsen. Ook zal men de voorgevel van het dorpshuis verfraaien door ramen in de nu nog blinde muur te plaatsen. De Stichting doet mee met het “Koplopers project” en krijgt hiervoor een subsidie van 12000 euro. Ook heeft Stichting Dorpshuis de leefbaarheidsprijs 2017 gewonnen, waarbij een bedrag gemoeid is van 500 euro. In april staat een vrijwilligersavond gepland.

Financiën: Financieel jaarverslag 2017/ begroting 2018 controle wordt gedaan door Jack Snip.

Bestuurswisseling: Jan Dijkstra stopt na 7 jaar als lid van het bestuur.
Theo Renkema komt voor hem in de plaats. Hij woont met zijn gezin op 10 maart, 2 jaar in Niezijl aan de Watermolen 10. Hij is getrouwd met Marjan en samen hebben ze 4 kinderen. Hij heeft voor deze functie gekozen omdat hij tijd wilde vrijmaken voor de leefbaarheid van het dorp.
Volgend jaar vertrekt de voorzitter en er wordt gekeken naar een opvolger. Deze vervanger kan het beste al vast meelopen in het project, wat betreft de inrichting van het terrein.

Rondvraag en sluiting:
Het fietspad langs de rijbaan Grijpskerk/ Niezijl is erg slecht. DB neemt dit mee in het overleg met gemeente.

Het werk aan de nieuwe brug over het Niezijlsterdiep zal eind mei/juni beginnen.

In de Oude haven loop hemelwaterafvoer op de stoep. Dit is bij huis 2a en 6 en hierdoor liggen tegels los. Het is al vaker gemeld, maar er wordt niets aan gedaan. Verderop in oude Haven is de stoep kapotgereden.

Er komt een plan voor herinrichting van de bloembakken i.k.v Geef Niezijl Kleur.

De ontwikkelingen rond het fietspad Niezijl/Kommerzijl staan een jaar stil. Er is 1 landeigenaar die niet wil niet verkopen. Hein Nauta en Dorpsbelangen Kommerzijl zitten bij deze onderhandelingen, samen met de andere betrokkenen.

Het fietspad naar Niehove is op de reed bij boer Groenveld is erg slecht. DB neemt dit mee in overleg met de gemeente om te kijken of er iets aan gedaan kan worden.

De garageverkoop staat gepland op 23 juni en wordt geregeld door Riny & Hielke v.d. Veen en Janny Postma

Het zit in de planning om binnenkort gezamenlijk de buitenkant van dorpshuis schoon te maken.

Einde jaarvergadering